Lokaty bankowe objęte są oprocentowaniem. Na poziom stóp procentowych, zarówno dla kredytów jak i depozytów, bardzo duży wpływ mają ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, stopy procentowe NBP. W chwili, gdy rada obniża stopy procentowe, wówczas następuje również obniżenie oprocentowania naszych bankowych oszczędności. Dochodzi także do obniżenia oprocentowania kredytów, co jest korzystne przede wszystkim dla tych, którzy zaciągają go w banku. Stąd decyzja rady wydaje się być w tym przypadku kluczowa dla naszych oszczędności umieszczonych na lokacie. Lokaty bankowe są najłatwiejszym sposobem na zainwestowanie naszych oszczędności. Przeważnie nie ponosimy z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Założenie lokaty polega na zawarciu umowy z bankiem. My powierzamy mu na określony czas swoje oszczędnosci, on z kolei gwarantuje nam wynikające z lokaty oprocentowanie. Dochodzi do transakcji, podczas której bank zobowiązuje się, że po upływie umowy wpłaci na nasze konto określony w umowie procent od kwoty ulokowanej. Jeśli chcemy ulokować na lokacie kwotę rzędu 5.000 złotych na miesiąc, zakładając stałą stopę procentową rzędu 4 procent, to po upływie 30 dni otrzymamy kwotę, którą obliczamy w następujący sposób: dochód finansowy w skali miesięcznej = kwota ulokowana x oprocentowanie : 100% : 12 miesięcy x liczba miesięcy (5.000 zł x 4% : 100% : 12 x 1 = 16,67 zł). Tzw. dochód w skali dziennej obliczamy następująco: kwota ulokowana x oprocentowanie : 100% : 365 dni x liczba dni (5.000 zł x 4% : 100% : 365 x 1 = 0,55 zł). Stałe oprocentowanie zapewnia nam pewny dochód, który możemy obliczyć już w chwili zawierania umowy z bankiem. Lokaty bankowe o stałym oprocentowaniu są korzystniejsze, jeśli rynek przewiduje spadek stóp procentowych, niekorzystne z kolei, gdy stopy procentowe, a co za tym idzie oprocentowanie depozytów, wzrosną.

Lokaty o zmiennej stopie procentowej

Lokaty bankowe o zmiennej stopie procentowej przewiduje płatność odsetek przy zmiennej stopie procentowej, to znaczy takiej, która w trakcie trwania lokaty może ulec zmianie zarówno na naszą korzyść, jak też i na naszą niekorzyść. Przyjmując, że 1 kwietnia 2017 roku umieszczamy na lokacie rocznej o zmiennym oprocentowaniu kwotę 1.000 złotych. Oprocentowanie takiej lokaty 1 kwietnia wynosiło 4% rocznie. Do czasu, kiedy bank nie zmieni tzw. Tabeli Depozytów, czyli wysokości oprocentowania, nasza lokata oprocentowana będzie na poziomie 4% rocznie. Jeśli więc do 1 kwietnia 2018 nie zmieni się Tabela Depozytów, to po roku otrzymamy: 1.000 zł + (odsetki 4% x 1.000 zł = 40 zł) czyli razem 1.040 zł. Warto jednak pamiętać, że Tabela Depozytów może ulec zmianie. Dzieje się tak w przypadku zmiany stóp procentowych ogłoszonych przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiana może przebiegać w dwóch kierunkach: bank może podwyższyć lub obniżyć oprocentowanie lokat. Zmienne oprocentowanie jest w znacznym stopniu uzależnione od warunków panujących na rynku. Jest także bardzo korzystnym rozwiązaniem w chwili, gdy stopy procentowe szybują w górę. Lokaty bankowe dzielimy ze względu na okres, na jaki zostały zawarte. Lokaty krótkoterminowe, zakładane na krócej niż rok oraz lokaty długoterminowe- powyżej roku. Każdy z obecnych na rynku banków posiada w swojej ofercie przynajmniej kilka rodzajów lokat krótkoterminowych. Są i takie, które możemy założyć dosłownie na jedną noc lub weekend. Nazywane są overnightami. Wyróżniamy również lokaty trwające tydzień lub dwa, miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy oraz rok. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić z bankiem własny termin i założyć lokatę na okres np. 20 dni czy 6 tygodni. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że tworzenie specjalnej lokaty pod klienta, może wiązać się z niższym oprocentowaniem. Dzieje się tak dlatego, że takie produkty traktowane są w ramach produktów wykraczających poza stałą ofertę banku.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.